Chứng nhận hàng loạt BSCG được chứng nhận thuốc Free®Không có giới hạn Runners Essentials cam kết kiểm soát an toàn và chất lượng ở trên và vượt các tiêu chuẩn ngành bổ sung chế độ ăn uống bằng cách tham gia chương trình chứng nhận bổ sung BSCG Certified Drug Free®.

Runners Essentials rất nhiều dưới đây đã được chứng nhận là không có 497+ thuốc. BSCG chương trình nghiêm ngặt không chỉ bảo vệ chống lại các loại thuốc trong Danh sách cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới mà còn cả các loại thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và thuốc bất hợp pháp khác không có chương trình nào có thể so sánh được.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận BSCG và Tìm chúng tôi
Runners Essentials Sản phẩm trong thuốc được chứng nhận
Free® Cơ sở dữ liệu